Leuven, Belgio - future - Beach Pro Tour 2022 - Competition