Futures - AL-Alamein, EGY - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Standings

Migliori realizzatori
Abi Karam Omar
3
Tomas Pala (1) 0
Migliori realizzatori
Abdelmaguid Rawan
2
Gody Madin (2) 0
Migliori attaccanti
Abi Karam Omar
3
Tomas Pala (1) 0
Migliori attaccanti
Abdelmaguid Rawan
2
Gody Madin (2) 0
Migliori Muratori
Abi Karam Omar
3
Tomas Pala (1) 0
Migliori Muratori
Abdelmaguid Rawan
2
Gody Madin (2) 0
Migliori battitori
Abi Karam Omar
3
Tomas Pala (1) 0
Migliori battitori
Abdelmaguid Rawan
2
Gody Madin (2) 0

Advertising